Human being cannot read JSON

JSON files are intended for automated system-to-system data exchange, not for human reading or processing. We created a tool to easily convert Latvian Customs JSON files into familiar PDF-based declaration files.

JSON nav paredzēts lasīšanai cilvēkiem

JSON faili ir paredzēti automātiskām datu apmaiņas sistēmām, nevis cilvēku lasīšanai vai apstrādei. Esam izveidojuši rīku, kas viegli konvertē Latvijas muitas importa deklarācijas no JSON formāta uz pazīstamajām PDF formāta deklarācijām.

JSON не создан для чтения человеком

Файлы JSON предназначены для систем автоматического обмена данными, а не для чтения или обработки человеком. Мы создали инструмент, который с лёгкостью конвертирует импортные декларации латвийской таможни из формата JSON в привычные декларации формата PDF.
Article 6 of the Customs Code of the European Union provides that:
All information exchange between customs authorities and entrepreneurs shall be carried out using electronic means. Accordingly, customs legislation does not provide for paper-based customs declarations with corresponding boxes. Instead, data elements are used, the combinations of which differ significantly from the historical Single Administrative Document. Therefore, as required by the legislation, the new automated import system does not provide for structured import declaration forms.
Статья 6 Таможенного кодекса Европейского Союза предусматривает, что:
Весь обмен информацией между таможенными органами и предпринимателями осуществляются с использованием электронных средств. Соответственно, таможенное законодательство не предусматривает оформления таможенных деклараций на бумажных носителях с соответствующими графами. Вместо этого используются элементы данных, комбинации которых существенно отличаются от исторически сложившегося Единого административного документа. Поэтому, как того требует законодательство, новая автоматизированная система импорта не предусматривает структурированных форм импортных деклараций.
Savienības Muitas kodeksa 6.pants paredz, ka:
Visa informācijas apmaiņa starp muitu un uzņēmējiem tiek veikta, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes. Līdz ar to tiesību akti muitas jomā neparedz papīra formāta muitas deklarācijas ar atbilstošām ailēm. To vietā tiek izmantoti datu elementi, kuru kombinācijas būtiski atšķiras no vēsturiski izmantotā Vienotā administratīvā dokumenta (VAD). Tādēļ atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam jaunajā Automatizētajā importa sistēmā (AIS) nav paredzētas strukturētas importa deklarācijas izdrukas veidlapas.
Paper may be is out of style, but PDF files are still in demand. You don't have to print them if you want to get rid of paper. But PDFs are easy to email, show on screen to customers and warehouse workers, save, or share. A PDF declaration is a structured document in which it is easy to assemble all the necessary data elements and make them human-readable. That's why we've created a completely free service, primarily designed for use by customs declarants, that can turn unreadable Latvian Customs import declaration JSON into an elegant PDF declaration in a second.
Пусть бумага больше не в моде, файлы PDF по-прежнему востребованы. Их совершенно необязательно печатать, если есть цель избавиться от бумаги. Зато PDF легко переслать по электронной почте, показать клиентам и складским работникам с экрана, сохранить в хранилище или поделиться. Декларация в формате PDF - это структурированный документ, в котором легко собрать вместе все необходимые элементы данных и сделать их читабельными для человека. Вот почему мы создали полностью бесплатный сервис, в первую очередь предназначенный для использования таможенными декларантами, который за секунду способен превратить нечитабельную импортную JSON-декларацию латвийской таможни в элегантную декларацию в формате PDF.
Pat ja papīrs vairs nav modē, PDF faili joprojām ir pieprasīti. Ja vēlaties atbrīvoties no papīra, jums tie nav jādrukā. Bet PDF failus ir viegli nosūtīt pa e-pastu, rādīt klientiem un noliktavas darbiniekiem no ekrāna, uzglabāt vai kopīgot. PDF deklarācija ir strukturēts dokuments, kurā ir viegli apkopot visus nepieciešamos datu elementus un padarīt to cilvēkam salasāmu. Tāpēc mēs esam izveidojuši pilnīgi bezmaksas pakalpojumu, kas galvenokārt paredzēts muitas deklarētāju lietošanai un kas vienā sekundē var pārvērst nelasāmu Latvijas muitas JSON importa deklarāciju elegantā PDF deklarācijā.

Declarator converts Latvian Customs Import Declaration JSON to PDF in a second

Declarator конвертирует JSON латвийской таможенной импортной декларации в файл PDF за секунду

Declarator pārvērš Latvijas muitas importa deklarācijas JSON uz PDF failu sekundes laikā

You no longer have to scrape together screenshots from the State Revenue Service website, save them in Word files, or try to manually glue them into a PDF. Simply download the JSON and upload it to Declarator - in a second you'll have a ready-to-use declaration file.
Вам больше не нужно по крупицам собирать снимки экранов с сайта Службы государственных доходов, сохранять их в файлах Word или пытаться вручную склеить в PDF. Просто скачайте JSON и загрузите его в Declarator - через секунду у вас будет готовый к использованию файл декларации.
Jums vairs nav jāsavāc ekrānšāviņi no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes, jāglabā tie Word failos vai manuāli jācenšas tos salikt kopā PDF formātā. Vienkārši lejupielādējiet JSON un augšupielādējiet to uz Declarator - pēc sekundes jums būs lietošanai gatavs deklarācijas fails.
Tailored IT Solutions

©2018-2024 All Rights Reserved. Walrus SIA
sales AT walrus.lv